Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je artbox, s.r.o., IČ: 27643212 se sídlem Halounská 114, 267 28, Svinaře (dále jen: „správce“). 
1.2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 626, 252 30 Řevnice, Česká republika, email: info@optipomucky.cz 
1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy), 
3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen Oprávněný zájem), 
3.1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen „Souhlas“). 
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je 
3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
3.2.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

Plnění smlouvy Vyřízení objednávky  Osobní údaje zákazníků (Kontaktní údaje, adresa), informace o objednaném zboží E-mailová komunikace, objednávkový formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Kontaktní údaje zákazníků  Kontaktní formulář, e-mailová komunikace Subdodavatelé, mailingové služby
Plnění smlouvy Vedení účetnictví Osobní údaje zákazníků (Kontaktní údaje, adresa), informace o objednaném zboží Faktury Účetní firma
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje zákazníků Informace z objednávek Mailingové služby, subdodavatelé
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory Formulář pro newsletter, registrační formulář Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

 

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje 
4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
4.1.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou 
5.1.1. osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 
5.1.3. zajišťující účetní služby. 
5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 
Pokud si přejete úpravu dle výše uvedených bodů, kontaktujte nás na info@optipomucky.cz.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 
7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
7.4. Správce prohlašuje, že pro plnění svých závazků používá služeb subdodavatelé, se kterými má řádně uzavřené Zprostředkovatelské smlouvy

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 
8.3. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 5. 2022